JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Ostrava

Kolik co stojí


Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Odměna a náklady

Soudní exekutor má ze zákona nárok na odměnu a náhradu vynaložených nákladů, spojených s prováděním exekuce a další činností. Náklady exekuce hradí povinný. Výši a způsob odměny exekutora a náhrady hotových výdajů určuje vyhláška č. 330/2001Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, v platném znění

Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha je plátcem DPH, tudíž k veškerým níže uvedený úhradám je povinen připočítat daň z přidané hodnoty ve výši 21%, která je odvedena státu.

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

do 3 000 000 Kč základu 15%
z přebývající částky až do 40.000 000 Kč základu 10%
z přebývající částky až do 50.000 000 Kč základu 5%
z přebývající částky až do 250.000 000 Kč základu 1%

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí vždy nejméně 3 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky:

Odměna za provedení exekuce vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6 citované vyhlášky, tedy jako exekuci ukládající vymožení peněžité povinnosti. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonu

Odměna exekutora činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonu.

Náhrada hotových výdajů

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo shora uvedené paušální náhrady náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o 30% (tedy na 4 550 Kč.) Je-li exekučního řízení účastno více než 2 oprávněných nebo povinných, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o 50% (tedy na 5 250 Kč) bez ohledu na počet účastníků.

Výše odměny soudního exekutora za sepisování ex. zápisu:

Odměna exekutora za vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu činí za každou započatou stranu vydaného textu exekutorského zápisu 100 Kč. Obsahuje-li tento stejnopis exekutorského zápisu opisy příloh exekutorského zápisu, činí odměna za každou stranu přílohy 30 Kč.

Výše odměny soudního exekutora za přijímání věcí do úschovy:
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2%
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6%
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4%
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2%
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1%

Nejméně 1 000 Kč, částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí listiny do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi ...1 500 Kč.
@2009, Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava | Exekuce nemovitosti